Skip to main content

Euploea treitschkei Boisduval, [1832]

Kingdom Phylum Class Subclass Order Suborder Superfamily Family Subfamily Genus Species Nomenclatural_Code
Animalia Arthropoda Insecta Pterygota Lepidoptera Glossata Papilionoidea Nymphalidae Danainae Euploea treitschkei ICZN

Name Authority: MCZ

Common Name(s):

  • No common names recorded.

Related Publications:

  • No related publications recorded.

Cited MCZ Specimens:

  • No cited MCZ specimens.

Synonymns and other Related Names:

  • No related names recorded.

Media:

Media type: image, MCZ:Ent:159071 Identified as Euploea treitschkei.
image (image/jpeg)
MCZ:Ent:159071
Media type: image, MCZ:Ent:159072 Identified as Euploea treitschkei.
image (image/jpeg)
MCZ:Ent:159072
Media type: image, MCZ:Ent:159073 Identified as Euploea treitschkei.
image (image/jpeg)
MCZ:Ent:159073
Media type: image, MCZ:Ent:159074 Identified as Euploea treitschkei.
image (image/jpeg)
MCZ:Ent:159074
Media type: image, MCZ:Ent:159075 Identified as Euploea treitschkei.
image (image/jpeg)
MCZ:Ent:159075
Media type: image, MCZ:Ent:159076 Identified as Euploea treitschkei.
image (image/jpeg)
MCZ:Ent:159076
Media type: image, MCZ:Ent:159077 Identified as Euploea treitschkei.
image (image/jpeg)
MCZ:Ent:159077
Media type: image, MCZ:Ent:159078 Identified as Euploea treitschkei.
image (image/jpeg)
MCZ:Ent:159078
Media type: image, MCZ:Ent:159079 Identified as Euploea treitschkei.
image (image/jpeg)
MCZ:Ent:159079
Media type: image, MCZ:Ent:159080 Identified as Euploea treitschkei.
image (image/jpeg)
MCZ:Ent:159080
Media type: image, MCZ:Ent:159081 Identified as Euploea treitschkei.
image (image/jpeg)
MCZ:Ent:159081
Media type: image, MCZ:Ent:159082 Identified as Euploea treitschkei.
image (image/jpeg)
MCZ:Ent:159082
Media type: image, MCZ:Ent:159083 Identified as Euploea treitschkei.
image (image/jpeg)
MCZ:Ent:159083
Media type: image, MCZ:Ent:159084 Identified as Euploea treitschkei.
image (image/jpeg)
MCZ:Ent:159084
Media type: image, MCZ:Ent:159085 Identified as Euploea treitschkei.
image (image/jpeg)
MCZ:Ent:159085
Media type: image, MCZ:Ent:159086 Identified as Euploea treitschkei.
image (image/jpeg)
MCZ:Ent:159086
Media type: image, MCZ:Ent:159176 Identified as Euploea treitschkei.
image (image/jpeg)
MCZ:Ent:159176
Media type: image, MCZ:Ent:159177 Identified as Euploea treitschkei.
image (image/jpeg)
MCZ:Ent:159177
Media type: image, MCZ:Ent:159178 Identified as Euploea treitschkei.
image (image/jpeg)
MCZ:Ent:159178